Kvadrin är ett nischföretag där vi arbetar som sakkunniga i tillgänglighet enligt TIL. Våra huvudsakliga uppdrag som tillgänglighetskonsulter är att granska tillgänglighet, enligt gällande krav i BBR, i handlingar för olika byggskeden, samt göra utförandekontroller innan fastigheter tas i bruk. Allt utmynnar i skriftliga utlåtanden eller intyg. Vi gör även andra former av tillgänglighetsgranskningar, tillgänglighetsbesiktningar, tillgänglighetsinventeringar och tillgänglighetsstrategier. Vårt mål är att vi inte ska behövas och att all byggnation blir tillgänglig utan oss.Kvadrin Konsult AB, 2024